هومان

بخشنده بودن بیشتر از آنکه توانایی مالی بخواهد ،قلبی بزرگ میخواهد...

آبان 92
2 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
6 پست
تیر 92
6 پست
خرداد 92
2 پست